Navigace

Obsah

Druhy (typy) ohrožení

 

 

 1. Dlouhodobá inverzní situace,
 2. Povodně velkého rozsahu,
 3. Jiné živelní pohromy mimo typy krizové situace č. 1 - 2, (např. lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.),
 4. Epidemie - nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů),
 5. Epifytie - nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších režimů),
 6. Epizootie - nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů),
 7. Radiační havárie - netýká se ORP Podbořany,
 8. Havárie, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky;
 9. Jiné technické a technologické havárie - požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb,
 10. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně - netýká se ORP Podbořany
 11. Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi - nebyl zpracován TP,
 12. Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu,
 13. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu,
 14. Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu,
 15. Narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
 16. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu,
 17. Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu,
 18. Narušení funkčnosti dopravní soustavy,
 19. Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb,
 20. Narušení funkčnosti poštovních služeb,
 21. Migrační vlny velkého rozsahu,
 22. Hromadné postižení osob mimo epidemií - řešení následků včetně hygienických a dalších režimů,
 23. Narušení zákonnosti velkého rozsahu,
 24. Hrozba teroristického útoku.

 1) Dlouhodobá inverzní situace

Dlouhotrvající povětrnostní situace s inverzí teploty a slabým větrem pod 2 m/s, jejímž důsledkem jsou špatné podmínky rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, s možností jejich následné akumulace v blízkosti zemského povrchu a vzniku smogové situace.

Podle druhu znečišťujících látek v ovzduší je příčinou výskytu :

 1. smogová situace - při jejímž vzniku jsou překročeny zvláštní imisní limity pro SO2 a NO2,
 2. kombinace a spolupůsobení dlouhodobé inverzní situace a chemické havárie. V případě chemických havárií se jedná o ohrožení lidského zdraví nebezpečnými chemickými látkami jejichž výskyt v ovzduší je ošetřen zákonem č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších předpisů.

Následky na zdraví

Následky na poškození majetku a životního prostředí

Doporučení:

 

2) Povodně velkého rozsahu správnímu obvodu ORP Podbořany nehrozí.

 

3) Jiné živelní pohromy mimo typy krizové situace č. 1 – 2
(např. lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.).

Při likvidaci těchto druhů ohrožení se předpokládá zvýšené nároky na:

 

4)Epidemie - hromadné nákazy osob

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období. V České republice (ČR) je stejně jako kdekoliv v evropské lokalitě možný výskyt epidemií infekcí, které se v Evropě vyskytují v populaci, která není proti takovéto infekci odolná (např. není proti ní proočkována) nebo v případě infekcí, jejichž výskyt je pro ČR neobvyklý, pokud by došlo k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému šíření.

Vzduchem šířené nákazy představuje především chřipka typu A. Šíří se epidemicky až pandemicky, je charakteristická krátkou inkubační dobou a celkovým postižením organizmu. Epidemický výskyt je nejčastěji zaznamenáván na přelomu roku, nebo v průběhu měsíce ledna. Zdrojem nákazy je nemocný člověk. Rizikové jsou uzavřené kolektivy a seskupení většího počtu osob.

Opatření:

 

Mezi alimentární nákazy se řadí především infekční žloutenka typu A, salmonelóza a bacilární úplavice všechny tyto nemoci mohou způsobit epidemie velkého rozsahu.

Infekční žloutenka typu A je virové onemocnění vyskytující se pouze u člověka a šířící se přímým kontaktem nebo cestou kontaminovaných potravin a vody. Inkubační doba 15 – 50 dní, průběh onemocnění asi 3 týdny, dlouhá rekonvalescence. Rizikové pro vznik epidemie jsou skupiny obyvatel s nízkou úrovní hygieny bezdomovci, Romové apod.

Opatření:

 

Salmonelóza je bakteriální onemocnění způsobené různými typy salmonel, které se primárně vyskytují u zvířat. V posledních 6 ti letech převažuje Salmonela enteritidis, vyskytující se v chovech drůbeže. Při masivní kontaminaci potravin (vajíčka, drůbeží maso) může dojít k epidemickému výskytu onemocnění. Inkubační doba je krátká ( 4 – 5 dnů ), průběh onemocnění individuální, u malých dětí a starších osob může způsobit i smrt.

Opatření:

 

Posledním z nejčastějších alimentárních onemocnění je bacilární úplavice. Původcem je bakterie SHIGELLA, která se vyskytuje pouze u člověka. Přenos probíhá přímím kontaktem nebo kontaminovanými potravinami a vodou. Inkubační doba je krátká ( 4 hod. – 4 dny ), průběh těžší u malých dětí a starších osob. Rizikové jsou opět skupiny osob s nízkou úrovní hygieny a stejně jako u salmonelózy jsou epidemiologicky nebezpeční tzv. nosiči, kteří šíří onemocnění kolem sebe vylučováním ve stolici.

Opatření:

 

Obecně jsou v případě všech uvedených infekčních chorob nezbytná tato opatření:

  

5) Epifytie - nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších režimů)

Vznik je závislý na vývoji klimatických podmínek v období vegetace, rozloha pěstitelských ploch a dodržování jejich ošetřování pěstitelem. V minulosti nebyl nikdy na území ČR zaznamenán takový rozsah epifytií, aby bylo třeba vyhlásit krizový stav. Svými dopady nemůže v dnešní době ovlivnit potravinový řetězec, pouze ekonomické výsledky pěstitelů.

Celkový přehled výskytu nekaranténních chorob a škůdců v ČR uvádí SRS ČR na webových stránkách (www.srs.cz).

 

6) Epizootie – nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů)

Nedodržováním obecných preventivních protinákazových opatření ( uzavření chovů, dodržování podmínek pro přesuny zvířat, karanténní opatření apod.) se zvyšuje riziko zavlečení nákazy, které se nedá nikdy úplně vyloučit a proto se může pravděpodobným ohniskem nákazy stát každý chov vnímavých zvířat. Nejnebezpečnější jsou tyto choroby zvířat:

Slintavka a kulhavka - virové onemocnění sudokopytníků, zřídka přenosné i na člověka s krátkou inkubační dobou a rychlím šířením. Za ohnisko nákazy se označuje celá obec.

Opatření:

V uzavřené oblasti je potřebné zabezpečit zásobování, lékařskou pomoc, přísný režim vstupu a výstupu z oblasti za dodržení hygienických opatření. Karantenní opatření v uzavřené oblasti by vyvolaly další negativní důsledky ( hospodářské, společenské ).

 

Klasický mor prasat - virové onemocnění prasat se 60 až 70% úhynem, za ohnisko nákazy se označuje konkrétní zamořený chov.

Opatření:

 

Pseudomor drůbeže (Newcastelska choroba) - virové onemocnění zejména hrabavé drůbeže, ale i holubů, exotů a dalších druhů s téměř 100% úhynem. Za ohnisko nákazy se označuje konkrétní chov, větší riziko výskytu je u drobných chovatelů.

Opatření :

 

Ptačí chřipka (Aviární influenza, virus H5NI) – virové onemocnění ptáků. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež (slepice, krůty, kachny a husy) a jiné ptáky chované v zajetí.

Opatření (při potvrzené nákaze):

Nebezpečí pro člověka – při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení osob minimální. V případě výskytu pandemie chřipky jsou opatření uvedena v Pandemickém plánu ORP Podbořany.

 

7) Radiační havárie - netýká se ORP Podbořany

 

8) Havárie, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Havárie mohou nastat ve skladu chemických látek, v chemickém závodě, při dopravní nehodě apod.

Doporučení:

  

9) Jiné technické a technologické havárie

Předvídání KS je obecně velmi obtížné, protože vznikají převážně náhle v závislosti na vytvoření dvou základních podmínek pro výbuch tj. vytvoření výbušné směsi a její iniciace. K výbuchu mohou být dovedeny nejen směsi plynů, ale i prachovzdušné směsi a aerosolové směsi ( moučkový prach, jemně rozemletý cukerný prach, uhelný prach, aerosoly hořlavých kapalin, některé jemně rozemleté chemikálie organického i anorganického původu). Jako iniciátor výbuchu může sloužit elektrická jiskra z jiskřících elektrických zařízení ( stykač, relé), otevřený plamen, jiskra z otevřeného ohniště, elektrostatický výboj, jiskřící brzdné plochy, horké a žhavé předměty.

 

10) Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně - netýká se ORP Podbořany.

 

11) Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi – na tento druh ohrožení nebyly zpracovány opatření.

 

12) Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu

Opatření:

 

13) Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Z časového hlediska se jedná o dlouhodobé narušení dodávek ropy a ropných produktů ze zahraničí i z domácí produkce, nezvládnutelné standardními mechanizmy. Rozsah působení KS bude mít celorepublikový charakter a lze předpokládat její déletrvající působení.

ČR je závislá na dodávkách ropy ropovody Družba a IKL. Výroba pohonných hmot v českých rafinériích bezprostředně souvisí s těmito dodávkami, a to jak v množství, tak i kvalitě ropy, která je v rafinériích zpracovávaná. Proto lze za nejpravděpodobnější a největší reálné nebezpečí vzniku KS považovat přerušení těchto dodávek nebo jejich „okamžité“ zastavení. Současně však lze vznik KS předpokládat ve vztahu k vývoji mezinárodně politické situace a vývoji situace na zahraničích trzích s ropou. V tomto případě však lze vznik KS z časového hlediska předvídat. Průběh KS pak by byl pozvolný a měl by narůstající charakter.

Opatření:

 

14) Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu

Elektrizační soustava je systém velmi citlivý na správnou funkci a požadovanou interakci jeho jednotlivých prvků, které na sebe úzce navazují a vzájemně se ovlivňují. Vzhledem k tomu, že elektřinu nelze skladovat, musí být soustavně udržována rovnováha mezi výrobou a spotřebou. Elektrizační soustava jako celek musí kontinuálně zabezpečovat požadavky na zajištění v čase se měnící velikosti spotřeby elektřiny.

Úloha zemního plynu v energetické bilanci ČR roste. Jeho podíl na spotřebě primárních energetických zdrojů v posledních letech dosahuje asi 20 %. Zdroje zemního plynu v ČR jsou velmi malé. Roční těžba zemního plynu na jižní Moravě okolo 100 mil. m³ představuje cca 1% jeho celkové roční tuzemské spotřeby. ČR je tak téměř úplně závislá na dovozu zemního plynu, a to především ze dvou různých zdrojů – Ruské federace a Norska.

Teplárenství je významnou součástí energetického komplexu, který se vyznačuje obrovským množstvím dodávané energie, různorodostí používaných paliv a typů zdrojů. Celková roční spotřeba tepla v ČR představuje zhruba 350 PJ (PJ - petajoule - 1015 joule). 45% spotřeby tepla připadá na domácnosti, 35% na průmysl a zemědělství a 20% na služby a veřejná zařízení.

Opatření:

 

15) Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu v současné době při existenci mohutné sítě velkoprodejen a k tomu odpovídajících skladů je jako samostatný důvod ke vzniku krizové situace s následným vyhlášením krizového stavu v době míru téměř vyloučen. Může však být druhotným následkem při vzniku jiných mimořádných událostí jako jsou rozsáhlé povodně, zvláštní povodně, nedostatek pitné vody pro výrobu potravin, plošné a dlouhotrvající výpadky elektrické energie, narušení funkčnosti dopravy a vznik rozsáhlých epidemií a epizootií. Doba trvání a územní rozsah narušení dodávek potravin jsou přímo závislé na časovém intervalu a rozsahu nutných opatření vyplývajících z účinků a opatření k výše uvedeným mimořádným událostem.

Opatření:

 

16) Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu je krizovou situací, která jako neočekávaný jev bez vzniku jiné MU je téměř vyloučena. K narušení dodávek pitné vody může dojít na kterémkoli místě ČR, pokud je příčinou přerušení dodávky pitné vody běžná porucha vodovodní sítě. Takové přerušení dodávky (omezené lokality, menší počty obyvatel), bude řešeno příslušným subjektem vodovodů a kanalizací formou náhradního zásobování obyvatelstva pitnou vodou v těchto lokalitách. Pokud však dojde k takové MU, která bude spojena s přerušením dodávek pitné vody velkého rozsahu, bude se tato MU, mimo jiná opatření, řešit cestou nouzového zásobování pitnou vodou. NZV lze zabezpečit jen cestou vyhlášení krizového stavu. V minulosti se krizová situace, spojená s narušením dodávek pitné vody velkého rozsahu, řešila jako nedílná součást komplexního nouzového zásobování postiženého obyvatelstva, v průběhu povodní v roce 1997 na území Moravy a v roce 2002 na území Čech. Krizová situace narušením dodávek pitné vody velkého rozsahu má teritoriální charakter a je zpravidla spojena se vznikem a řešením jiné MU.

Opatření:

Při nouzovém zásobování obyvatelstva pitnou vodou zabezpečují orgány krizového řízení nezbytné množství pitné vody požadované jakosti v rozsahu:

 1. pro první dva dny 5 litrů na osobu a den,
 2. pro třetí a další dny 10 až 15 litrů na osobu a den,
 3. nouzové zásobování pitnou vodou se zahajuje do 5-ti hodin po vyhlášení krizového stavu,
 4. požadavky na jakost vody mohou být v podmínkách nouzového zásobování vodou odlišné od požadavků na jakost vody pitné.

  

17) Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu

Základním východiskem je pravděpodobnost vzniku situace úplného přerušení zásobování všech léčiv a zdravotnických prostředků současně na celém území státu. Za typovou krizovou situaci spojenou s nutností vyhlášení krizového stavu ale nelze označit situaci vztaženou k byť akutním potřebám jednotlivců.

Opatření:

  

18) Narušení funkčnosti dopravní soustavy

Doprava je jedním z klíčových faktorů v moderních společnostech a to jak z hlediska hospodářského tak i sociálního. Provozování dopravy je závislé především na dopravní infrastruktuře. Dopravní infrastruktura je však lehce zranitelná. Nebezpečí hrozící dopravní infrastruktuře se mohou projevit mnoha způsoby a to nahodile nebo záměrně v důsledku vzniku mimořádných událostí:

Opatření:

 

19) Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb

Vznik krizové situace v informačních a telekomunikačních systémech ( dále pouze IKS) může mít řadu příčin např. z důvodu překročení (přetížení) přenosové kapacity vlastní telekomunikační sítě, havárií technologických celků, ztrátou integrity dat v informačním systému, působením jiných krizových situací, atd. Pro každý IKS musí být provedena analýza rizik s přihlédnutím ke specifikům prostředí ve kterém se vyskytují. Výstupy analýzy rizik určí rozsah a možnosti vzniku krizové situace daného informačního nebo komunikačního systému a musí vždy předcházet tvorbě havarijních plánů. Pravděpodobný územní rozsah krizové situace lze předvídat s obtížemi. Východiskem jsou zkušenosti získané při největších katastrofách na území České republiky z let 1997 – 2002, a to zejména při rozsáhlých povodních.

Opatření:

 

20) Narušení funkčnosti poštovních služeb

Narušení základních poštovních služeb (viz § 2 písm. j) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a změně některých zákonů) a základních požadavků na kvalitu jejich plnění (viz vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb.,) velkého rozsahu představuje podstatné narušení nebo vyřazení některé (několika) z kritických infrastruktur pro poštovní služby.

Jde zejména o:

Opatření:

 

21) Migrační vlny velkého rozsahu

Jedná se o situaci, kdy podstatným způsobem zesílí tlak cizinců na státní hranice ČR s cílem legálně a popř. i nelegálně vstoupit na toto území, tranzitovat přes ně do dalších států či pobývat na něm. Tato situace nese řadu negativních důsledků v širokém spektru s možnými dopady na bezpečnostní situaci, ekonomiku, sociální sféru i jednání občanů.

Opatření:

 

22) Hromadné postižení osob mimo epidemií

Ke KS hromadného postižení osob, řešené v úrovni působnosti ústředního správního úřadu - Ministerstva zdravotnictví (MZ) může dojít za normální bezpečnostní situace (t.j. mimo válečný konflikt) s velmi malou pravděpodobností. Nízká pravděpodobnost je založena na soustavné kontrole bezpečnosti rizikových systémů (v průmyslové výrobě, dopravě, energetice atd.), za účelem eliminace rizika vzniku závažných havárií a vzniku hromadných postižení na zdraví v důsledku takovéto havárie.

Opatření:

  

23) Narušení zákonnosti velkého rozsahu

Jde o závažné a úmyslné narušování zákonů a bezpečnosti ČR s cílem ohrozit životy a zdraví občanů, materiální hodnoty, životní prostředí a společenský demokratický systém. Je charakterizováno nemožností zvládat tyto KS běžnými prostředky a postupy bezpečnostních sil a dále možností, že při dalším neřešení situace budou ohroženy samotné základy právního a demokratického státu. Toto ohrožení vnitřní bezpečnost lze předvídat jen částečně, zejména na základě narůstajících nezákonných projevů, intenzitě a závažnosti výhružek, zhoršující se mezinárodní situace apod. (významnou roli v předvídání vzniku a vývoje tohoto typu KS má hodnocení informací a situace zpravodajskými službami a bezpečnostními sbory).

Opatření:

 

24) Teroristické akce

V současné době dochází k velmi rychlým změnám kvality terorismu. Dochází k posunu od klasického (konvenčního) terorismu, který charakterizuje používání konvenčních prostředků a metod (atentáty, únosy, držení rukojmí, žhářství atd.), k novým formám, jejichž nebezpečnost je řádově vyšší. Vysoká úroveň hrozby terorismu je mimo jiné dána i možností zneužití kvalitativně nových prostředků a zbraní. V této souvislosti je proto současná nastupující etapa terorismu často nazývána stádiem superterorismu.

Opatření:

Vzhledem k tomu, že úspěšně čelit teroristickým činům na taktické úrovni je prakticky nemožné, jsou z hlediska obrany proti teroristickému nejúčinnější preventivní opatření. Z tohoto hlediska lze za nejdůležitější považovat zabezpečení následujících oblastí:

Chování za teroristické akce:

Teroristická akce za použití střelných zbraní

Anonymní oznámení o uložení nebezpečné látky (bomba, nebezpečná látka apod.)

Pokud najdete podezřelý předmět (např. balíček, obálku), uvědomte Policii ČR - tel. 158