Navigace

Obsah

První pomoc

 

 

Krvácení

Rozdělení

Ošetření

Tlakové body

 

Krvácení z dutin

krvácení z nosu - při vědomí posadit, předklonit hlavu, křídla nosu sevřít 2 prsty, přiložit studený obklad na zátylek a čelo. Zraněný nesmí smrkat. V bezvědomí uložit do stabilizované polohy na boku, totéž.

Při krvácení z úst, vykašlávání krve, krvácení z konečníku nedáváme nemocnému před vyhledáváním lékaře nic k požití.

 

 

Kříšení oběhu a dýchání (KPR)

Motto: „Dejte srdci krev a kyslík a ono vám ukáže, co umí“.

Definice
Komplexní algoritmus úkonů, výkonů a postupů, které mají přechodně nahradit selhání jedné, nebo dvou základních životních funkcí, tj. dýchání a oběhu.

Cíl KPR
Neprodlené obnovení oběhu okysličené krve organismem až do doby obnovy jeho spontánní funkční výkonnosti.

 

Nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu (NZO)

 

Rozpoznání (diagnóza) zástavy oběhu

Postižený člověk je

Praktický postup laické neodkladné resuscitace

Pořadí jednotlivých kroků:

 

ABC diagnostika a postup

 

Hlavní chyby při provádění kříšení oběhu a dýchání

 

Ukončení kříšení oběhu a dýchání

 

"A“ - uvolnění dýchacích cest

Dušení
Při neprůchodnosti dýchacích cest.

Příčiny
Nejčastější příčinou neprůchodnosti dýchacích cest u osob v bezvědomí je zapadnutí kořene jazyka. Další příčinou je cizorodý obsah (tuhý či tekutý) v dutině ústní.

Příznaky
Při částečné neprůchodnosti dýchacích cest jsou přítomny zvukové fenomény jednak vlastního dýchání a fenomény z neprůchodnosti - chrčení, chrápání, bublání apod.; při úplné neprůchodnosti dýchacích cest tyto fenomény chybí. Zpočátku jsou přítomny dýchací pohyby bránice a hrudníku s napínáním svalových struktur na přední ploše krku.

Metody
Pokus o odstranění cizorodého materiálu z dýchacích cest jejich vyčištěním, případně v kombinaci s úderem (i opakovaným) mezi lopatky - Esmarchův trojitý hmat (nutno neustále udržovat) - kombinuje:

          a) záklon hlavy (obr. 1)      b) předsunutí dolní čelisti (obr.2)

 

c) otevření úst (obr. 3)

 

 

Pozn.: při podezření na poranění krční páteře záklon hlavy neprovádíme a průchodnost dýchacích cest zajišťujeme pootevřením úst a předsunutím dolní čelisti tahem za její úhel.

 

Stabilizovaná poloha

Postup při ukládání do stabilizované polohy (obr. 4)

 

Dále kontrolujeme stav dýchání, přítomnost a kvalitu tepu. Jestliže ale postižená osoba nadále nedýchá, a nebo spontánní dýchání není dostatečné, je nutné neprodleně zahájit další souboropatření neodkladné resuscitace.

 

"B" - umělé dýchání

Provádíme bez jakýchkoliv pomůcek!

Metoda
Z plic do plic

Technika
Z úst do úst, z úst do nosu, nebo z úst do nosu a úst současně.

Provedení
Umělé dýchání zahájíme 4 rychle za sebou následujícími dechy a po jejich provedení zkontrolujeme, zda je hmatný tep na krkavicích. (obr. 5)

 

Jestliže je tep hmatný a postižená osoba dále nedýchá, pokračujeme v umělém dýchání s frekvencí:

U obou posledně jmenovaných skupin vydechujeme do úst a nosu současně přiměřený dechový objem. (obr. 6)

 

Jestliže tep není hmatný a postižená osoba nedýchá, pak následují další opatření neodkladné resuscitace.

 

"C" - nepřímá srdeční masáž

Technika nepřímé srdeční masáže

 

 

 

Kříšení oběhu a dýchání jedním zachráncem

1 zachránce provádí kříšení oběhu s kříšením dýchání a to tak, že v pravidelném rytmu střídá 15 kompresí hrudníku s frekvencí 80/minutu se 2 vdechy. (obr. 9)

 

 

Kříšení oběhu a dýchání dvěma zachránci

2 zachránci provádějí současně kříšení oběhu a dýchání v poměru 5 kompresí hrudníku s 1 vdechem. (obr. 10)

 

Zachránce, který provádí umělé dýchání zkontroluje za minutu po zahájení KPR zda je, při přerušení nepřímé srdeční masáže ( maximálně na dobu 5-ti sekund), hmatný tep na krkavici. Tuto kontrolu provádí dále ve 2-3 minutových intervalech. Totéž platí i pro KPR prováděnou jediným zachráncem.

 

Poruchy vědomí

Stručný nástin definice, příčin a následků bezvědomí a možností laické první pomoci.

Definice

Dělení poruch vědomí

Hodnocení hloubky bezvědomí

Příčiny a stavy vyvolávající poruchy vědomí

 

 

První pomoc, přístup a opatření před příjezdem odborné pomoci

1. Odstranění vyvolávající příčiny a rychlé orientační zhodnocení hloubky bezvědomí

To znamená např. přerušení elektrického obvodu /vypnutí spínačů, vypínačů, vytažení přístrojů ze zásuvky, vypnutí jističů, pojistek…./,vynesení ze zamořeného prostoru /požár, kouř, chemikálie…/přenesení do stínu, vytažení z vody atd., vše provádíme tak, aby nedošlo k ohrožení života či zdraví zachránce. Vyproštění zejména při autonehodách musí být enormně opatrné a nenásilné, neboť se může jednat o současné poranění mozku a páteře /míchy/, které může nešetrné a neinformované vyprošťování velmi podstatně zhoršit. Stejně tak může být poranění hlavy kombinováno s poraněním hrudníku, břicha a končetin, s krvácením…K těmto opatřením můžeme přiřadit i uložení nemocného do bezpečí při křečích tak, aby nemohlo dojít k poranění o okolní předměty.

2. Zavolání odborné pomoci

Je velice důležitým opatřením, zejména v případě většího počtu zachránců kdy nezdrží vůbec.
Je-li zachránce sám, zdržení je oproti výhodě včasné odborné pomoci zanedbatelné.

Zdravotnická záchranná služba - tel.č. l55 (při telefonování z mobilního telefonu se lze zatím dovolat dispečinku zdravotní záchranné služby v nejbližším větším centru, který musí výzvu předat dál - proto je nutno podat co nejpřesnější informace o stavu nemocného, místě nehody či nálezu nemocného - město, ulice...).

3. Zachování průchodnosti dýchacích cest

Spočívá v:

Rozhodně se nesnažíme o žádné nedoporučované manévry jako například vytahování jazyka z úst, předklánění hlavy a podobně, neboť všechny tyto manévry nejen zhoršují průchodnost dýchacích cest, ale mohou vést k poranění jazyka, krvácení do dutiny ústní ... (např. při křečích).

4. Zajištění dostatečného dýchání

Jestliže pacient po uvolnění nebo zprůchodnění dýchacích cest nedýchá (viz odstavec shora), zahajujeme kříšení dýchání dýcháním z úst do úst (viz kapitola kardiopulmonální resuscitace).

5. Zajištění oběhu

Není-li nehmatný puls na velkých cévách - zahájíme nepřímou masáž srdeční (viz kapitola kardiopulmonální resuscitace).

Součástí zajištění oběhu jsou i následující opatření

6. Zjištění a ověření příčin nebo okolností vedoucích k bezvědomí, nejsou-li tyto zjevné

Patří sem zjištění dalších informací od kompetentních rodinných příslušníků, přátel týkajících se průvodních onemocnění srdce, údaje o vysokém krevním tlaku, prodělaných cévních mozkových příhodách, operacích, cukrovce, s bližšími informacemi o její léčbě (podávání insulinu ), lécích, které nemocný užívá, alergiích.

Zvláště pak věnujeme pozornost přítomnosti

Všechna tato opatření je nutno zahájit včas a bez zbytečného váhání, neboť jak bylo řečeno již v definici, bezvědomí může a většinou signalizuje velmi závažný stav nemocného .To se týká nejen akutních stavů ve smyslu úrazu ,ale i zhoršení již existujícího onemocnění. Včasné a rozhodné poskytnutí laické první pomoci je mnohdy prvním a často rozhodujícím krokem k záchraně zdraví i života. Včasné přivolání odborné pomoci pak samozřejmě umožňuje poskytnutí nejvyšší odborné péče v nejkratším čase a podstatně zvětšuje šance nemocného na přežití a úplnou úzdravu.

 

 

Jak na to?

Praktické návody dle knihy Petera Darmana: Jak přežít v extrémních podmínkách (nakl. Alpress)

(Rady expertů britských SAS, kanadských speciálních a "Zelených baretů")

Nehody

V situaci po nehodě, kde došlo ke zranění většího počtu lidí, než se přiblížíte k obětem, vždycky nejdříve zjistěte, zda nehrozí nebezpečí i vám. Zkontrolujte daný prostor, zda v něm nejsou elektrické kabely, oheň, plynové potrubí, padající trosky, nebezpečné části staveb, konstrukcí nebo trosky dopravních prostředků.

Postiženou osobu byste měli prohlédnout nejdříve tak, abyste s ní nemuseli hýbat; když je však v blízkosti dalšího nebezpečí, musíte riskovat, odnést ji a dostat se s ní tak na bezpečnější místo.

Priority při ošetřování raněných

 1. Obnovit a udržet dýchání a činnost srdce.
 2. Zastavit krvácení.
 3. Ošetřit rány a popáleniny.
 4. Fixovat zlomeniny.
 5. Ošetřit pacienty v šoku.

Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a krvácení.

Jak se pozná zlomenina?

 1. Pacient cítí nebo slyší, že kost praskla.
 2. Dojde k částečné nebo úplné ztrátě pohyblivosti.
 3. Pohne-li se postiženým údem, vydá skřípavý zvuk.
 4. Deformace a abnormální pohyb v místě zlomeniny, např. ruka se ohýbá, ale nikoliv v lokti.
 5. Svalovina kolem místa zranění je ochablá.
 6. Svalové křeče

Ošetření zraněné páteře

 1. Leží-li pacient na zádech, podložte mu kříž složenou pokrývkou, aby úlomky kostí neraňovaly nebo nestlačovaly páteř.
 2. Leží-li pacient na břiše, podložte složenou pokrývkou hrudník.
 3. Pacient se musí přenášet vždy tak, aby celá páteř tvořila tuhou jednotku.
 4. Pro přenesení postiženého použijte pevná nosítka nebo prkno delší než je pacient.

Protišoková opatření

 1. Je-li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o 15-20 cm.
 2. Ztratil-li postižený vědomí, položte ho a bok nebo na břicho a hlavu mu obraťte na stranu, abyste zabránili udušení.
 3. Poté, co postiženého umístíte do protišokové polohy, nesmíte s ním již hýbat.
 4. Udržujte postiženého v teple.
 5. Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení.
 6. Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd. Snažte se zhotovit přístřešek, abyste je uchránili před nepříznivým počasím.
 7. Podávejte teplé nápoje, jídlo nebo postiženého zahřívejte vlastním tělem, abyste mu poskytli dostatek tepla.
 8. Nápoje a jídlo podávejte jen tehdy, je-li postižený při vědomí a nemá-li poraněné břicho.

 

 

První pomoc při zasažení některými nebezpečnými látkami

AMONIAK - NH3

Specifikace látky

Bezbarvý, se vzduchem výbušný plyn, lehčí než vzduch, ostrého zápachu.

Účinky na lidský organismus

Dráždí dýchací cesty až ke vzniku otoku plic, způsobuje pálení očí, v krku i pokožky.

První pomoc

 

Vynést zasaženou osobu ze zamořeného prostoru, uložit do stabilizované polohy, uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu neprodleně zahájit umělé dýchání, doporučuje se inhalovat 1 % roztok kyseliny octové nebo citronové. Potřísněný oděv je nutno sejmout a postižená místa na těle neprodleně opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem. Omrzlá místa netřít, zasažené oči důkladně promývat vodou asi 10 až 15 minut. Postiženého není možné nechat prochladnout. OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.

 

CHLÓR - Cl2

Specifikace látky

Žlutozelený plyn, 2,5 x těžší než vzduch, při rozpínání tvoří chladné mlhy štiplavého zápachu. Typický představitel dusivých látek

Účinky na lidský organismus

Při vysokých koncentracích způsobuje bleskovou smrt. Dráždí oči, dýchací cesty, pokožku, způsobuje otok plic.

První pomoc

 

Okamžité přerušení expozice transportem postižené osoby ze zamořeného prostoru. Je nutno zabezpečit tělesný a duševní klid (postižený se nesmí pohybovat - tělesná námaha zvyšuje dechovou frekvenci, což napomáhá k rozvoji plicního edému). Postižený musí být uložen do stabilizované polohy, s uvolněním těsných částí oděvu. Při bezvědomí je nutno zahájit umělé dýchání a inhalaci kyslíku, doporučuje se inhalace 1 až 2 % roztoku jedlé sody. Je nutno odstranit potřísněný oděv, postižená místa těla okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči promývat vodou 10 až 15 minut směrem od nosu při násilném otevření víček. Při první pomoci je nutno používat úplný ochranný oblek. OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.

 

OXID UHELNATÝ - CO

Specifikace látky

Bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, mimořádně hořlavý, hoří modrým plamenem. Při úniku rychle tvoří jedovaté, výbušné směsi lehčí než vzduch.

Účinky na lidský organismus

Váže se na krevní barvivo a omezuje příjem kyslíku tvorbou karboxyhemoglobinu, což má za následek dušení. Otrava se projevuje bolestmi hlavy, pocitem tlaku na prsou, v hlavě a ve spáncích, žaludeční nevolností, zvracením, bolestí břicha, stavy zmatenosti a rozrušení, bezvědomí, křeče. Vysoké koncentrace vedou ke smrti po několika vdechnutích.

První pomoc

 

Pokud se intoxikovaná osoba nachází v uzavřeném prostoru, je třeba okamžitě snížit koncentraci oxidu uhelnatého např. rozbitím okna a zajistit co nejrychlejší přesun ze zamořeného prostoru. Postiženého pohodlně uložit, uvolnit tělesné části oděvu. Při zástavě dechu neprodleně zahájit umělé dýchání po provedení kontroly průchodnosti dýchacích cest s možnou inhalací kyslíku. Postiženého není možno nechat prochladnout. Při nebezpečí ztráty vědomí uložit a přepravovat ve stabilizované poloze. V případě křečí podávat diazepam. OkAmŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.

 

KYANOVODÍK - HCN

Specifikace látky

Bezbarvá kapalina s bodem varu 25 oC. Páry jsou lehčí než vzduch, má typicky hořkomandlový zápach. Hoří modrým plamenem, za určitých okolností může i kapalný vybuchovat.

Účinky na lidský organismus

Při menších otravách dochází k dřevěnění jazyka, bolestem hlavy, nevolnostem, závratím, dušení a křečím, dýchání je nepravidelné. Při velké koncentraci dochází k bleskové smrti.

První pomoc

 

Postiženého je třeba urychleně přenést ze zamořeného prostoru, uložit do klidové polohy, uvolnit těsné části oděvu a zahájit neprodleně inhalaci prostředku Amylnitrit již během přepravy. Amylnitrit tvoří náplň ampulek, jejichž obsah se po otevření intenzivně vdechuje až do zčervenání obličeje. Aplikují se 2 až 3 ampule v intervalu 3 minut. Terapie formou aplikace kyslíku nemá bez předešlého vdechování Amylnitritu a následné lékařské péče žádný význam. Potřísněné části oděvu je nutno neprodleně odstranit. Při zasažení očí je nutno promývat 10 až 15 minut vodou. Postiženého není možno nechat prochladnout. Při poskytování první pomoci má zachránce použít ochranný oděv a dýchací přístroj. OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.

 

SIROVODÍK - H2S

Specifikace látky

Bezbarvý plyn, těžší než vzduch, zapáchá nasládle po zkažených vejcích, prudce jedovatý, hořlavý, tvoří se vzduchem třaskavé směsi od 4,3 obj. % - 46 obj. %.

Účinky na lidský organismus

Vyvolává silné dráždění sliznic. Je to silný nervový jed, potlačuje buněčné dýchání. Způsobuje silné křeče až stavy zuřivosti.

První pomoc

 

Postiženého je třeba urychleně přenést ze zamořeného prostoru, uložit do klidové polohy, uvolnit těsné části oděvu a zahájit neprodleně inhalaci prostředku Amylnitrit již během přepravy. Amylnitrit tvoří náplň ampulek, jejichž obsah se po otevření intenzivně vdechuje až do zčervenání obličeje. Aplikují se 2 až 3 ampule v intervalu 3 minut. Terapie formou aplikace kyslíku nemá bez předešlého vdechování Amylnitritu a následné lékařské péče žádný význam. Potřísněné části oděvu je nutno neprodleně odstranit. Při zasažení očí je nutno promývat 10 až 15 minut vodou. Postiženého není možno nechat prochladnout. Při poskytování první pomoci má zachránce použít ochranný oděv a dýchací přístroj. OKAMŽITÁ LÉKAŘSKÁ POMOC.

 

 

První pomoc při dalších postiženích

Mdloba

Zhmoždění nebo vymknutí kloubů

Poleptání kyselinami nebo hydroxidy

Zásah elektrickým proudem

Omrznutí