Menu
Obec Očihov
ObecOčihov

S čím Vám můžeme pomoci

rozšířené vyhledávání

Reklamační řád obce Očihov

Reklamační řád obce Očihov pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a jejich následné čištění

I. Obecná ustanovení

1. Obec Očihov, Očihov 7,PSČ 439 87, IČ 00556378, (dále jen „dodavatel“) vydává ve smyslu § 36 odst. 3 písm. g) zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) tento reklamační řád.

2. Reklamační řád stanovuje informace o rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.

3. Reklamační řád se vztahuje na odvádění a čištění odpadních vod realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 6,16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb.

II. Rozsah odpovědnosti dodavatele

Odběratel má právo uplatnit vůči dodavateli odpovědnost za vady a reklamaci

a) u odvádění odpadních vod:

na odvádění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem,

b) u čištění odpadních vod:

na čištění dohodnutým způsobem.

III. Místo a forma uplatnění reklamace

1. Reklamaci uplatňuje odběratel:

a) písemně na adresu dodavatele uvedenou ve smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod,

b) osobně v úředních hodinách v sídle úřadu obce Očihov, Očihov 7.

c) elektronickou poštou na adresu – obec@ocihov.cz, ID datové schránky n9ebqzu.

d) sepsáním písemného záznamu v sídle úřadu obce Očihov, Očihov 7.

2. V případě reklamace odvádění nebo čištění odpadních vod, kdy může dojít ke škodě na majetku nebo ohrožení zdraví osob, lze reklamaci uplatnit všemi dostupnými technickými prostředky v sídle úřadu obce Očihov, Očihov 7.

3. Písemná reklamace musí obsahovat:

a) jméno a příjmení odběratele,

b) adresu odběratele,

c) číslo uzavřené smlouvy o odvádění a čistění odpadní vody,

d) místo vypouštění odpadních vod,

e) popis vady nebo reklamace,

f) jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje.

4. Stejné údaje je odběratel povinen uvést při reklamaci uplatněné osobně, e-mailem nebo datovou schránkou

5. V případě reklamací, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, bude odběratel vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve lhůtě, stanovené dodavatelem, neučiní, má se za to, že reklamaci vzal zpět.

IV. Způsob a lhůty pro vyřízení reklamace

1. Dodavatel je povinen odběrateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace odběratel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace bude zasláno poštou nebo elektronicky. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez prodlení , ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2. Dodavatel je povinen prověřit všechny skutečnosti, které odběratel v reklamaci uvádí.

3. V případě reklamace týkající se odvádění odpadních vod odběratel je povinen umožnit přístup pověřeným zaměstnancům dodavatele do připojené nemovitosti za účelem prověření odvádění odpadních vod a předkládat dodavateli potřebné doklady k prověření správnosti účtovaného množství odváděných odpadních vod.

4. V případě reklamace odvádění nebo čištění odpadních vod v dohodnutém rozsahu a stanoveným způsobem zajistí dodavatel bez zbytečného odkladu prošetření reklamace na místě samém za přítomnosti odběratele nebo jím pověřené osoby.

5. V případě, že je reklamace uplatňována na základě vystavené faktury, je odběratel povinen tuto fakturu vrátit dodavateli a reklamaci uplatnit před uplynutím lhůty splatnosti.

6. Pokud není v tomto reklamačním řádě stanovená jiná lhůta pro uplatnění reklamace, platí, že odběratel je povinen uplatnit reklamaci bezodkladně po zjištění vady, nejpozději však do 48 hodin od jejího zjištění.

7. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli při vyřizování reklamace veškerou potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat.

V. Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady

1. V případě reklamace množství odvedené odpadní vody z důvodu nesprávnosti měření bude postupováno podle §19 zák. č. 274/2000 Sb.**

2. Dodavatel se zprostí odpovědnosti, pokud odběratel porušil ustanovení Kanalizačního řádu o kvalitě vypouštěných odpadních vod. V tomto případě hradí náklady spojené s reklamací odběratel.

3. V ostatních případech je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady oprávněnou reklamaci vyřešit, a to odstraněním závadného stavu.

4. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady zůstává nedotčena odpovědnost dodavatele podle jiných právních předpisů.

5. Reklamační řízení se přiměřeně použije také na čištění odpadních vod, pokud se k němu dodavatel smluvně zavázal.

VI. Závěrečná ustanovení

Také po ukončení poskytování služeb může odběratel uplatnit reklamaci u dodavatele způsobem a na adresách uvedených v čl. III odst. 1 reklamačního řádu a současně platí pro tento případ i ostatní informace uvedené v tomto reklamačním řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem …............

Očihov dne starostka obce Očihov

Informace a kontakty:

Obec Očihov, Očihov 7,PSČ 439 87

Telefon: 415 216 005, Mobil: 724 181 162

E-mail :obec@ocihov.cz

ID datové schránky : n9ebqzu

Úřední hodiny

  • Pondělí 7,30 – 16,30
  • Úterý 7,30 – 15,00
  • Středa 7,30 – 16,30
  • Čtvrtek Není dnem pro veřejnost
  • Pátek 7,30 – 14,30

Internetové stránky :www.ocihov.cz

Vysvětlivky :

**) § 19

Měření odváděných odpadních vod

 (1) Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád. Umístění a typ měřicího zařízení se určí ve smlouvě uzavřené mezi odběratelem a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatelem; nedojde-li k uzavření smlouvy, určí umístění a typ měřicího zařízení vodoprávní úřad. Měřicí zařízení podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů21) a toto ověřování zajišťuje na své náklady odběratel. Provozovatel je oprávněn průběžně kontrolovat funkčnost a správnost měřicího zařízení a odběratel je povinen umožnit provozovateli přístup k tomuto měřicímu zařízení.

 (2) Odběratel, který vypouští do kanalizace odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných látek,22) je povinen v souladu s povolením vodoprávního úřadu měřit míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, vést o nich evidenci a výsledky měření předávat vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal.

 (3) Má-li provozovatel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na měřicím zařízení, má právo požadovat přezkoušení měřicího zařízení. Odběratel je povinen na základě písemné žádosti provozovatele do 30 dnů od doručení žádosti zajistit přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny. Výsledek přezkoušení oznámí písemně odběratel neprodleně provozovateli.

 (4) Zjistí-li se při přezkoušení měřicího zařízení vyžádaném provozovatelem, že

 a) údaje měřicího zařízení se odchylují od skutečnosti více, než připouští technický předpis tohoto měřicího zařízení, měřicí zařízení se považuje za nefunkční; v tomto případě hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení odběratel,

 b) údaje měřicího zařízení se neodchylují od skutečnosti více, než připouští příslušný technický předpis, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením měřicího zařízení provozovatel,

 c) měřicí zařízení je vadné, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením odběratel, který je též povinen neprodleně zajistit jeho výměnu za správné a funkční měřicí zařízení.

 (5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

 (6) Není-li množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace přímo přípojkou nebo přes uliční vpust měřeno, vypočte se toto množství způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis. Výpočet množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

 (7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.

 (8) Vypořádání rozdílů z nefunkčního měření podle výsledku přezkoušení měřicího zařízení se provádí od odečtu, který předcházel tomu odečtu, který byl důvodem žádosti o přezkoušení měřicího zařízení.

 (9) Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným provozovatelem.

 (10) Obecné technické podmínky měření množství vypouštěných odpadních vod, způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod a způsob výpočtu množství srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace, není-li měření zavedeno, směrná čísla spotřeby vody a způsob vypořádání rozdílů stanoví prováděcí právní předpis.

22) Příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, neděle 21. 4. 2024
polojasno 6 °C -2 °C
polojasno, mírný severovýchodní vítr
vítrSV, 6.66m/s
tlak1024hPa
vlhkost45%

Užitečné informace

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

GObec

GObec