Menu
Obec Očihov
ObecOčihov

S čím Vám můžeme pomoci

rozšířené vyhledávání

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

číslo: __________

uzavřená podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva

zemědělství č. 428/2017 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Dodavatel (provozovatel) :

Firma: Obec Očihov

Adresa: Očihov 7, 439 87 Očihov

Zastoupená: Denisa Štecherová - starostka

IČ: 00556378

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: č.ú. 10129481/0100, Komerční banka, a.s.

Kontakty: Mobil: 724 181 162

e-mail: obec@ocihov.cz

 

a

 

Odběratel, adresa odběrného místa:

Jméno, příjmení, titul:

Rodné číslo:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Číslo par. : čp. : č. o. :

Druh nemovitosti:

Číslo účtu/kód banky:

Telefon: e-mail:

 

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy odběrného místa):

Jméno, příjmení, titul:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Ulice: č.p.: č.o.:

Telefon: e-mail:

 

Majitel nemovitosti:

Jméno, příjmení, titul:

Obec:

Část obce:

PSČ:

Ulice: č.p.: č.o.:

Telefon:

Dodavatel, jako provozovatel a vlastník kanalizace, je oprávněn k uzavření smlouvy podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2017 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod (dále jen smlouva) je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při úplatném odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich čištění.

III. Účinnost smlouvy

Účinnost smlouvy nastává dnem podpisu této smlouvy. Pro účely fakturace stočného za odvádění odpadních vod poskytnutých odběrateli přede dnem účinnosti této smlouvy, na tomto odběrném místě, smluvní strany činí nesporným. Předmět smlouvy byl plněn již přede dnem účinnosti této smlouvy.

Smluvní strany dále prohlašují, že toto plnění nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy žádné ze smluvních stran a považují je za plnění podle této smlouvy.

IV. Dodávka vody

Dodávku pitné vody do obce Očihov zajišťuje na základě uzavřených smluv s jednotlivými odběrateli společnost Sevročeské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

Počet trvale připojených osob pro dodávku pitné vody je podle sdělení odběratele ……..osob.

Číslo popisné:………

Množství dodané vody bude zjišťováno: 1) vodoměrem

2) výpočtem ve výši m3/rok

3) Odběratel prohlašuje, že nemovitost je zásobena vlastní studnou:

4) Nemovitost není napojena na veřejný

vodovod provozovaný dodavatelem:

Jmenovitý průměr vodoměru: DN/mm

Jmenovitý průtok vodoměru: m3/hod

Umístění měřidla:

Odečty měřidel provádí dodavatel dle vlastního harmonogramu.

V. Odvádění odpadních vod

Dodavatel se zavazuje zajistit pro odběratele odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace a odběratel se zavazuje vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace. Kvalita vypouštěných odpadních vod odběratelem musí odpovídat obecně závazným právním předpisům včetně platnému kanalizačnímu řádu pro veřejnou kanalizaci, do které jsou odpadní vody vypouštěny. Limit množství odváděné odpadní vody není stanoven, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

Počet trvale připojených osob pro odvádění odpadních vod je podle sdělení odběratele ……..osob.

Číslo popisné odběrného místa:………

Množství odváděné odpadní vody bude stanoveno:

1) Ve výši dodávky vody dodané z vodovodu a měřené vodoměrem:

2) Ve výši dodávky získané z jiných zdrojů měřené zařízením odběratele:

3) Výpočtem ve výši:

4) Součtem množství vody dodané z vodovodu měřené vodoměrem

a vody měřené odběratelem a vody stanovené výpočtem:

5) Nemovitost není připojena na veřejnou kanalizaci provozovanou dodavatelem

Odběratel prohlašuje, že v daném odběrném místě není žádný jiný zdroj vody, ze kterého by byla vypouštěna voda do kanalizace.

VI. Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za odvádění odpadních vod, tj. cena pro stočné a cena za další služby se sjednává podle ceníku dodavatele. Cenu pro stočné stanoví dodavatel a po schválení vlastníkem kanalizace a podle podmínek zákonač. 526/1990, Sb.o cenách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a prováděcích předpisů těchto zákonů v platném znění, případně podle předpisů je v budoucnu nahrazujících.

Ceník stočného je k dispozici u dodavatele a vlastníka kanalizace. Způsob vyhlášení cen, způsob vyúčtování a platební podmínky jsou uvedeny v podmínkách ke smlouvě o odvádění odpadních vod.

Smluvní strany mohou sjednat zálohové platby. Zálohy mohou být sjednány podle skutečně odvedeného množství odpadních vod v předchozím zúčtovacím období nebo mohou být sjednány do výše maximálně 100% dodávek podle směrných čísel roční spotřeby vody stanovených v prováděcím předpisu. Dodavatel je oprávněn při změně cen pro stočné nebo změně odvedeného množství odpadních vod upravit výši záloh tak, aby odpovídala alikvotnímu podílu z předpokládané fakturace za příslušné období.

Zálohové platby za stočné, pokud budou sjednány, budou hrazeny takto:

Cena pro stočné v síti veřejné kanalizace obce Očihov je stanovena jako jednosložková.

Vyúčtování za stočné bude hrazeno - složenkou

  • převodním příkazem na účet dodavatele (viz výše)
  • v hotovosti v sídle dodavatele

Přeplatek ve výši nad 100,- Kč bude odběrateli zaslán složenkou na adresu jeho trvalého bydliště, popřípadě převeden na jeho účet, dle zvoleného způsobu plateb. Přeplatek do výše 100,- Kč bude použit jako záloha na příští fakturační období.

VII. Doba platnosti smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost této smlouvy skončí písemnou dohodou, nebo za podmínek uvedených v článku VIII, bodu 3 smlouvy.

VIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

  1. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně touto smlouvou upraveny se řídí obecně právními předpisy. Smluvní vztah se rovněž řídí zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho provádějící vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění a „Podmínkami ke smlouvě o odvádění odpadních vod“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Odběratel svým podpisem stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a vyslovuje s nimi souhlas.

  2. Smluvní strany jsou povinny písemnou formou bezodkladně se informovat o změnách všech skutečností uvedených v této smlouvě. Vznikne-li nenahlášením takové změny dodavateli újma je odběratel povinen ji v plné výši uhradit.

  3. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět. Pro výpověď smlouvy platí výpovědní lhůta 1 měsíc a začíná běžet prvním kalendářním dnem následujícího měsíce. Před ukončením platnosti této smlouvy je odběratel povinen dodavateli umožnit provést konečný odečet měřicího zařízení, jeho demontáž v případě odpojení kanalizační přípojky a další činnosti nezbytné k ukončení odvádění odpadních vod.

  4. Tato smlouva nahrazuje a ruší předchozí ujednání obou smluvních stran vztahující se k témuž odběrnému místu a to dnem nabytí své účinnosti.

  5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom.

  1. Dodavatel a odběratel prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji podepisují.

  2. Příloha, která je nedílnou součástí smlouvy:

Obchodní podmínky Obce Očihov pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 17 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
vítrSZ, 4.05m/s
tlak1015hPa
vlhkost78%
srážky6.22mm

Užitečné informace

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

GObec

GObec