Menu
Obec Očihov
ObecOčihov

S čím Vám můžeme pomoci

rozšířené vyhledávání

Obchodní podmínky obce Očihov

Obchodní podmínky obce Očihov pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod.

I. Úvodní ustanovení

1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniklý na základě Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen Zákon) a vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen Vyhláška), Smlouvou o odvádění a čištění odpadní vody (dále jen Smlouva) a těmito Obchodními podmínkami obce Očihov, pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění odpadních vod (dále jen Podmínky).

2. Tyto Podmínky byly schváleny zastupitelstvem obce Očihov.Jsou zveřejněny v sídle obce a na internetové adrese www.ocihov.cz.

II. Vymezení pojmů

1. Odběratel je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, případně uživatel bytu nebo nebytového prostoru na základě smluvního vztahu s vlastníkem, není-li Zákonem stanoveno jinak. V případě odvádění odpadních vod z jímky se za odběratele považuje vlastník pozemku, v němž se jímka nachází.

2. Dodavatel je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod vlastníkem zmocněn.

3. Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.

4. Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod.

5. Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řády a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.

6. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

7. Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby.

8. Kanalizační přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

9. Zrušení přípojky je fyzické odstranění připojení v bodu napojení na vodovod nebo kanalizaci.

10. Závada na přípojce je technický stav přípojky, který nedovoluje další její provoz.

11. Reklamační řád je stanovení postupu uplatnění práv odběratele z vadné dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.

12. Vlastník vodovodní nebo kanalizační přípojky : V případě přípojek zřízených před 1.1.2002 je vlastníkem přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo

kanalizaci, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojek zřízených od 1.1.2002 je osoba, která na své náklady přípojku pořídila (vyhl. MZE 428/2001 Sb.).

III. Společná ustanovení

1. Pokud je pozemek nebo stavba připojena na kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok a dodavateli povinnost na uzavření písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Smluvní strany se zavazují poskytnout si ve všech věcech týkajících se mezi nimi uzavřené smlouvy přiměřenou součinnost.

2. Strany se mohou dohodnout, že odběratelem je třetí osoba. Vlastník nemovitosti zmocňuje odběratele k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola technického stavu apod.).

3. Určení množství odváděných odpadních vod se stanoví měřidlem (vodoměr), pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Není-li měřidlo osazeno, je-li nefunkční a při vypořádání rozdílu podle výsledků přezkoušení měřidla, se množství určí v souladu se Zákonem, Smlouvou a těmito Podmínkami.

4. Odečty měřícího zařízení provádí dodavatel pitné vody tedy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

5. Období odečtu stanovuje jednostranně dodavatel.

6. Odběratel je povinen dbát právních předpisů a technických norem vydaných k zajištění správné funkce vnitřní kanalizace a řídit se při zajišťování funkce vnitřní kanalizace pokyny dodavatele. Dodavatel má právo provést prohlídku a kontrolu odběrného místa za účelem zjištění, zda je v souladu s právními předpisy a technickými normami. Odběratel je povinen dodržovat Kanalizační řád obce Očihov. V případě porušení těchto povinností uhradí odběratel dodavateli způsobenou škodu.

IV. Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nebo vlastnictví pozemku, na kterém se jímka na odpadní vody nachází.

2. Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy poskytnout dodavateli potřebnou technickou dokumentaci zařízení v souvislosti s odváděním odpadních vod, dále pak údaje o rozdělení objektu na domácnosti.

Odběratel je povinen do 10 dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou.

3. Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k jímce a přípojce. Je povinen chránit je před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli jejich závady.

4. Pokud přípojka prochází před připojením na kanalizaci přes pozemek, stavbu nebo přípojku jiného vlastníka (s výjimkou veřejného prostranství), nebo pokud se jímka na odpadní vody nachází na pozemku jiného vlastníka, je odběratel povinen dodavateli výkon práv vyplývajících z předchozího odstavce zajistit.

5. Pokud není uvedeno jinak, odběratel může vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu připojené nemovitosti a v souladu se Smlouvou.

6. Ukončení odvádění odpadních vod oznámí odběratel dodavateli písemně nejméně 10 dní předem a umožní dodavateli přístup k zařízení, uzávěrům a šachtě přípojky. Ukončení odvádění odpadních vod provede dodavatel na náklady odběratele.

7. Předchozí odběratel je povinen uhradit všechny závazky vzniklé do doby ukončení smlouvy.

8. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací a současně nebude uzavřena nová smlouva o odvádění odpadních vod kanalizací, je odběratel povinen neprodleně zajistit přerušení napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci v součinnosti s dodavatelem.

V. Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat. Dodavatel je oprávněn údaje uvedené odběratelem ve smlouvě přezkoumat a má právo požadovat změnu smlouvy v souladu se zjištěnými skutečnostmi.

2. Zrušení přípojky (pokud je to technicky možné) schvaluje a provádí dodavatel na žádost a náklady odběratele.

3. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace, kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

4. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení,

a) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,

b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,

c)neumožní-li odběratel dodavateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup ke kanalizaci za podmínek uvedených ve smlouvě,

d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,

e) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo vnitřní kanalizaci zjištěné dodavatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,

f) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo

g) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než30 dnů.

5. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 4. těchto podmínek je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod

a) podle odstavce 4. písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,

b) podle odstavce 4. písm. a) alespoň 10 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

6. V případě přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle čl. V. odst. 4 a 5 písm. a) těchto podmínek je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení. Trvá-li přerušení je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

7. Dodavatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle čl. V odst. 4 nebo 5 písm. a) těchto podmínek odvádění odpadních vod. V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle čl. V odst. 4. písmen b) až g) těchto podmínek, hradí náklady s tím spojené odběratel.

8. Dodavatel má právo započíst si jakékoliv pohledávky, které má vůči odběrateli.

VI. Odvádění, čištění a měření odpadních vod

1. Právo na odvádění odpadních vod vzniká uzavřením písemné smlouvy na odvádění odpadních vod. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.

2. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v limitech znečištění stanoveném v Kanalizačním řádu obce Očihov. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod. Nedodržení této povinnosti je klasifikováno jako závada na přípojce.

3. Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných zdrojů. 

4. Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem.

5. Dodavatel může provést sám, je-li oprávněný, nebo prostřednictvím oprávněného subjektu, kontrolní odběr vzorků vypouštěných odpadních vod. Překročení stanovených limitů dle platného kanalizačního řádu obce Očihov je porušením smlouvy a dodavatel může výsledek rozborů použít jako podklad pro stanovení smluvní pokuty. Náklady na odběr a rozbor hradí v tomto případě odběratel.

6. Pokud se dodavatel zavázal smlouvou i k čištění odpadních vod, čistí odpadní vody prostřednictvím mechanicko – biologické čistírny odpadních vod.

VII. Cena, platební podmínky, doručování

1. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.

2. Stočné má jednosložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Výši stočného schvaluje zastupitelstvo obce Očihov. Konkrétní výše a forma stočného je stanovena platným ceníkem.

4. Splatnost faktur je 14 dnů od data vystavení. Způsob platby a zasílání faktur je sjednáno ve smlouvě.

5. Způsob platby záloh a vracení přeplatku je sjednáno ve smlouvě. Přeplatek lze převést do dalšího fakturačního období.

6. Požadavky odběratele na zálohový, splátkový způsob platby nebo jeho změny, změnu splatnosti faktur – daňových dokladů, musí být předem písemně dohodnuty s dodavatelem. Dodavatel neodpovídá za škodu a ušlý zisk vzniklé nesprávným označením platby, nebo nedoručením platby třetí osobou.

7. Písemnosti jsou zasílány na doručovací adresu odběratele (plátce faktur), určenou ve smlouvě s využitím provozovatele poštovních služeb.

VIII. Neoprávněné vypouštění odpadních vod

Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je vypouštění

a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,

b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem.

IX. Zajištění závazků

1. Za neoprávněné vypouštění čl. VIII. těchto podmínek zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý druh neoprávněného vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.

2. Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno nebo látek, které nejsou odpadními vodami (viz Kanalizační řád obce Očihov) zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.

3. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace podle čl. VIII. těchto podmínek (vyjma případy uvedené v čl. IX. odst. 2 obchodních podmínek) nebo vypouštění odpadních vod do kanalizace bez možnosti kontroly jejich kvality zaplatí odběratel dodavateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý druh vypouštění a každý zjištěný případ zvlášť.

4. Pokud odběratel vypustí do kanalizace tak znečištěné odpadní vody, že dodavatel na základě tohoto vypouštění odpadních vod zaplatí poplatek za znečištění odpadních vod, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli částku ve výši poplatku, který dodavatel zaplatil (§ 90 zák. 254/2001 Sb.)

5. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč jestliže:

  • neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup ke kontrolnímu profilu směrodatnému pro kontrolu kvality odpadních vod a odběr jejich vzorku nebo,
  • uvede nesprávné údaje ve smlouvě.

6. Dodavatel má právo vedle sjednané smluvní pokuty i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Oba nároky může dodavatel uplatnit vůči odběrateli v celém rozsahu.

7. Pokud bude odběratel v prodlení s placením stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo na základě těchto podmínek, pak je odběratel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

8. V případě, kdy bude odběratel v prodlení s placením stočného nebo jiné platby, ke které je povinen na základě smlouvy nebo těchto podmínek a na základě tohoto prodlení ho písemně vyzve dodavatel k dodatečnému zaplacení, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli kromě úroku z prodlení i smluvní pokutu ve výši 150,- Kč.

X. Reklamace

Odběratel má právo uplatňovat u dodavatele práva z vadného odvádění odpadních vod. Odběratel přitom postupuje v souladu s Reklamačním řádem, který je zveřejněný na internetové stránce dodavatele www.ocihov.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, těmito Podmínkami, Zákonem nebo Vyhláškou se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem osob oprávněných zastupovat smluvní strany.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným ve smlouvě.

4. Při uzavření smlouvy vycházely smluvní strany z informací platných a aktuálních ke dni uzavření smlouvy. Aktuální informace zveřejňuje dodavatel na své internetové stránce www.ocihov.cz.

5. Tyto obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich čištění byly schváleny zastupitelstvem obce Očihov dne.............. s účinností od….........

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
1
30

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
slabý déšť 29 °C 15 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.94m/s
tlak1010hPa
vlhkost52%
srážky0.15mm

Užitečné informace

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

GObec

GObec