Menu
Obec Očihov
ObecOčihov

S čím Vám můžeme pomoci

rozšířené vyhledávání

Jednací řád ZO Očihov

Jednací řád

Zastupitelstvo obce v  Očihově vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákon o obcích”), tento jednací řád.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.

 1. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním v mezích daných právními předpisy.

 

Čl. 2

Působnost zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, příp. dalšími zákony.

 1. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce.

 

Čl. 3

Členové zastupitelstva obce

 1. Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením.

 1. Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce na ustavujícím nebo prvním zasedání zastupitelstva obce, kterého se účastní.

 1. Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:

  1. předkládat návrhy zastupitelstvu obce a dalším orgánům obce,

  2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací, které obec založila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, pokud jejímu poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich zveřejnění.

  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, kterou souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva obce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

 1. Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem; plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

 1. Člen zastupitelstva obce omlouvá svojí nepřítomnost na zasedání zastupitelstva obce u starosty. Pozdní příchod a předčasný odchod u předsedajícího zasedání.

 1. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

 

Čl. 4

Svolání a příprava zasedání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.

 1. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta. Přípravu zasedání zastupitelstva obce zabezpečuje starosta spolu s místostarostou a obecním úřadem.

 1. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce, a to nejméně 7 kalendářních dní před jeho konáním.

 1. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce je členům zastupitelstva obce zaslána nejméně 7 dní před jeho konáním. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zaslány materiály k navrženému programu zasedání. Distribuce návrhů a podkladů, stejně jako svolávání zastupitelstva mohou být prováděny elektronicky. V odůvodněných případech lze materiály předložit i ústně či v jiné podobě. V odůvodněných případech lze také předložit materiál po stanovené lhůtě, případně přímo na jednání zastupitelstva. Pokud se tak stane, musí členové zastupitelstva dostat možnost se s ním spolehlivě seznámit a dostat přiměřený čas k jeho prostudování.

 1. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout rozhodnutí v dané věci.

 1. Požádá-li o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje, starosta je povinen toto zasedání svolat tak, aby se konalo nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

 1. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle předcházejícího odstavce, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

 

Čl. 5

Zasedání zastupitelstva obce

 1. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

 1. Zasedání zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta.

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

 1. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí řídící zasedání s tím, že do 15 dnů bude svoláno jeho náhradní zasedání.

 1. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

 1. Právo předkládat návrhy k zařazení do programu jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, výbory zastupitelstva obce.          V průběhu zasedání mohou předkládat návrhy k zařazení do programu zasedání členové zastupitelstva obce. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho zasedání rozhodne zastupitelstvo obce hlasováním.

 2. V případě uplatnění protinávrhu dá předsedající hlasovat nejdříve o tomto protinávrhu. V případě uplatnění více protinávrhů dá předsedající hlasovat o těchto protinávrzích postupně od posledního navrženého. Schválením jedné varianty se považují ostatní za nepřijaté.

 3. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené předsedajícím.

 1. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve skupiny členů zastupitelstva obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu hlasů, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý.

 1. Zastupitelstvo obce hlasuje aklamací (veřejně). Na návrh člena zastupitelstva obce může zastupitelstvo obce rozhodnout, že hlasování bude tajné. Sčítání hlasů provádí zpravidla předsedající, pokud neurčí jinak.

 2. Předsedající nejprve konstatuje schopnost usnášení se zasedání zastupitelstva obce.

 3. Zastupitelstvo obce schválí ověřovatele zápisu na návrh předsedajícího a předsedající jmenuje zapisovatele.

 1. Zastupitelstvo obce nejprve hlasuje o navrženém programu zasedání. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy programu zasedání, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o programu jako celku.

 1. Body programu zasedání uvede zpravidla stručným úvodním slovem předsedající, případně předkladatel.

 1. Do diskuse ke každému bodu programu zasedání se přihlašují členové zastupitelstva obce, přizvaní hosté nebo občané města zvednutím ruky. Pořadí určuje a slovo uděluje předsedající, přičemž přednost mají členové zastupitelstva obce.

 2. Občan obce, který dosáhl věku osmnácti let, má právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, zejména k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok.

 3. Zastupitelstvo obce může rozhodnout na návrh předsedajícího o omezujících opatření, jako jsou délka nebo četnost vystoupení k jednotlivým bodům programu. Diskuse musí být věcná k projednávanému bodu programu zasedání. Předsedající může odebrat diskutujícímu slovo, pokud jeho příspěvek nebude souviset s  projednávaným bodem programu.

 4. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele zasedání vykázat za zasedací síně.

 

Čl. 6

Zápis a usnesení

 1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta (či v jeho zastoupení místostarosta), schválení ověřovatelé a zapisovatel. Zápis je nutno vyhotovit se všemi náležitostmi do 10 dnů od skončení zasedání a musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis je v zákonem požadované úpravě také k dispozici na webových stránkách obce Očihov.

    2. V zápise se uvede:

 1. den a místo zasedání

 2. jména schválených ověřovatelů zápisu a určeného zapisovatele

 3. počet přítomných členů zastupitelstva obce

 4. prezenční listina s vlastnoručními podpisy členů zastupitelstva obce

 5. schválený program zasedání

 6. průběh zasedání

 7. průběh a výsledek hlasování

 8. přijatá usnesení

 1. O případných námitkách člena zastupitelstva obce proti obsahu zápisu rozhodne po vyjádření ověřovatelů zastupitelstvo obce na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 2. Obecní úřad vyhotovuje samostatně usnesení v pořadí v jakém je zastupitelstvo obce přijalo. Usnesení podepisují, stejně jako zápis, starosta (či v jeho zastoupení místostarosta), schválení ověřovatelé a zapisovatel.

 

Čl. 7

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo obce Očihov dne 24. října 2022 svým usnesením č. 19/1/2022.

Tímto se ruší jednací řád schválený dne 21.11.2018.

Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.

Jednací řád ZO Očihov - zde ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 148.18 kB

 

 

                   

 

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 28. 2. 2024
polojasno 10 °C 2 °C
polojasno, severovýchodní větřík
vítrSV, 2.33m/s
tlak1015hPa
vlhkost66%

Užitečné informace

ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

GObec

GObec